Propstei St. Gerold

Propstei St. Gerold
Pater Kolumban Reichlin, Propst, Bauherrenvertreter, Telefon +43 5550 21 21

Finanzen
Dr. Leo Walser, Alt-Bezirkshauptmann von Bludenz, Leiter Baukommission, Telefon +43 650 636 54 84

Fundraising Freunde der Propstei
Martin Scherrer, Präsident der Freunde der Propstei St. Gerold, Telefon +41 79 362 32