Propstei St. Gerold

Propstei St. Gerold
Pater Kolumban Reichlin, Propst, Bauherrenvertreter, Telefon: 0043 5550 21 21

Fundraising
Dr. Carmen Mangard, Telefon: 0043 699 113 299 87, Mail: fundraising(at)propstei-stgerold.at

Fundraising Freunde der Propstei
Martin Scherrer, Präsident der Freunde der Propstei St. Gerold, Telefon: 0041 79 362 32